Informovaný súhlas k ochrane osobných údajov

Realizovaním objednávky prostredníctvom webstránok www.dorothetrassl.sk podľa príslušných Všeobecných obchodných podmienok udeľujete spoločnosti Journey Slovakia, s.r.o., IČO: 47834382 so sídlom: Podpriehradná 3A, 821 07 Bratislava, zastúpené Ing. Michal Andrejco, konateľ, súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na dobu 10 rokov (meno, priezvisko, príp. názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ PDH, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa zaznamenaná na portáloch www.dorothetrassl.sk, údaje o seminároch) a to na účely realizovania Vašich objednávok, fakturácie, zasielania obchodných ponúk a oznámení a na účely štatistických hodnotení a priraďovania ďalších údajov, ktoré bezprostredne súvisia s účelom spracovávania.

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu potreby evidencie absolvovaných seminárov (vzhľadom k logickej postupnosti jednotlivých seminárov programov metódy Dorothe Trassl) po dobu 10 rokov od poslednej realizovanej objednávky.

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.

Journey Slovakia, s.r.o. sa vyslovene zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.

Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením a iným možným zneužitím.

Týmto súhlasom potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.