Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe vstupeniek prostredníctvom stránok: www.dorothetrassl.sk

Predávajúci:  Journey Slovakia, s.r.o.
Podpriehradná 3A
82107 Bratislava
IČO: 47834382
DIČ: 2024112959

Zodpovedná osoba predávajúceho: Ing. Michal Andrejco
Kontaktné údaje predávajúceho: michal@brandonbays.sk, +421 903 241 255

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúcim je zákazník, ktorý nakupuje vstupenky na diaľku prostredníctvom stránok www.dorothetrassl.sk (ďalej len „kupujúci“). Kupujúci môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Podnikateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sústavne vykonáva vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podnikateľskú činnosť a to za účelom dosiahnutia zisku.

Prostredníctvom stránok: www.dorothetrassl.sk predávajúci ponúka kupujúcim možnosť zakúpiť vstupenky na semináre a akcie.

Objednávanie vstupeniek

Vstupenky je možné vyberať a objednávať prostredníctvom stránok: www.dorothetrassl.sk

Prostredníctvom uvedených stránok sú kupujúcemu poskytnuté všetky informácie o ponúkaných vstupenkách ako aj príslušných seminároch a akciách. Kupujúci je povinný sa s uvedenými informáciami riadne oboznámiť.

Objednávka, ktorú kupujúci zašle predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitostí požadované objednávkovým formulárom.

Každá objednávka musí obsahovať najmä nasledovné údaje:

PRI KUPUJÚCOM – SPOTREBITEĽOVI: meno a priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu, výber požadovaných vstupeniek a počet kusov,

PRI KUPUJÚCOM - PODNIKATEĽOVI: obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailovú adresu, výber požadovaných vstupeniek a počet kusov.

Odoslaním objednávky kupujúci súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ objednané vstupenky nemôže dodať, najmä pokiaľ je príslušný seminár alebo akcia obsadená alebo z iného závažného dôvodu. O odmietnutí objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy a to bez zbytočného odkladu spravidla najneskôr do 5 pracovných dní od zaslania objednávky kupujúcim.

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kupujúci je podľa kúpnej zmluvy povinný najmä odobrať objednané vstupenky a zaplatiť kúpnu cenu. Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný najmä dodať objednané vstupenky.

O potvrdení objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy a to bez zbytočného odkladu spravidla najneskôr do 5 pracovných dní od zaslania objednávky kupujúcim.

Pokiaľ je to potrebné na riadne spracovanie alebo vybavenie objednávky, predávajúci si vyhradzuje možnosť kontaktovať kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky a požiadať ho poskytnutie doplňujúcich informácií.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred zaslaním vstupeniek a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

Kúpna cena

Kúpnou cenou vstupeniek sa rozumie cena uvedená pre vybrané vstupenky na stránkach www.dorothetrassl.sk v okamihu odoslania objednávky kupujúcim. Kúpna cena vstupeniek je platne a záväzne dohodnutá potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kúpna cena vstupeniek bude kupujúcemu vždy potvrdená v potvrdení objednávky.

Všetky ceny za tovar a služby sú udávané v eurách (EUR) a vrátane DPH. Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu vstupeniek.

Predávajúci si vyhradzuje zmeniť ceny vstupeniek ponúkaných na stránkach www.dorothetrassl.sk, pričom zmena ceny je účinná okamihom jej zverejnenia na stránkach. Potvrdené objednávky nie sú zmenou ceny dotknuté.

Všetky prípadné akciové ponuky platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnych vstupenkách nie je vyslovene uvedené inak.

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledovné formy platby:
  • PLATBA ONLINE: Kupujúci platí online použitím kreditnej/ debetnej platobnej karty alebo rýchleho bankového prevodu podľa možností ponuky integrovanej platobnej brány Predávajúceho: 24-Pay.
  • PLATBA PROSTREDNÍCTVOM PREVODU NA BANKOVÝ ÚČET: pri tomto spôsobe platby kupujúci uskutočňuje úhradu kúpnej ceny po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho a to prostredníctvom prevodu na bankový účet, ktorý predávajúci uvedie v potvrdení objednávky,
  • PLATBA V HOTOVOSTI PRI OSOBNOM PREVZATÍ: pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí vstupeniek v sídle predávajúceho.
Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že úplné zaplatenie kúpnej ceny je nevyhnutnou podmienkou pre prevzatie alebo zaslanie vstupeniek.

Všeobecné povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje plniť svoje záväzky riadne, včas a s náležitou starostlivosťou. Predávajúci sa súčasne zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy kupujúceho.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať vstupenky kupujúcemu potvrdením objednávky emailom najneskôr do 5 pracovných dní od objednávky.

Zaslaním príslušnej e-mailovej správy sa považujú vstupenky za dodané.

Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať všetky náležitosti potvrdzujúceho emailu od predávajúceho. Reklamáciu prípadných zjavných chýb vstupeniek je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia potvrdzujúceho emailu zavinené technickými chybami mimo dosahu predávajúceho.

Poučenie o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy
pre kupujúcich - spotrebiteľov

Kupujúci – spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia potvrdzujúceho emailu bez storno poplatku.

30 dní alebo viacej pred seminárom - predávajúci uplatňuje administratívny storno poplatok vo výške 10% z uhradenej sumy.

Menej ako 30 dní pred seminárom - predávajúci uplatňuje 100% storno poplatok. Kupujúci má právo zakúpenú vstupenku preniesť na inú osobu, príp. sa informovať o nasledujúcom termíne konania rovnakého semináru a požiadať o prenesenie svojej zakúpenej vstupenky na tento. Kupujúci v oboch prípadoch informuje predávajúceho písomným spôsobom.

Kupujúci si môže svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailovou správou doručenou na adresu: info@brandonbays.sk s obsahom, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľné, že odstupuje od zmluvy. Kupujúci môže využiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy umiestnený TU.

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, všetky vstupenky zaslané ako potvrdzujúci email, automaticky strácajú platnosť.

Na základe platného odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, ponížené o storno (ak sa uplatňuje).

Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok o odstúpení od kúpnej zmluvy sa neaplikujú po zahájení alebo absolvovaní seminárov alebo akcií, na ktoré boli príslušné vstupenky zakúpené.

Reklamačný poriadok pre kupujúcich - spotrebiteľov

Reklamácia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa.

Osobitné ustanovenia pre kupujúcich – podnikateľov

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok o odstúpení od zmluvy a reklamáciách sa aplikujú iba na kupujúcich spotrebiteľov. Odstúpenie od zmluvy ako aj zodpovednosť predávajúceho za vady sa vo vzťahu s kupujúcimi – podnikateľmi spravuje ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Obchodným zákonníkom.

Ochrana osobných údajov

Zaslaním objednávky kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci bude spracovávať poskytnuté osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, príp. názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ PDH, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o objednaných vstupenkách)  v nevyhnutnom rozsahu na účely spracovania a vybavenia objednávky kupujúceho, dodania vstupeniek objednaných kupujúcim a plnenia súvisiacich povinností predávajúceho vyplývajúcich z dodania vstupeniek najmä zodpovednosti predávajúceho („ďalej len „účel spracovávania osobných údajov“).

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.

Týmto Vám zaručujeme, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne zamestnanci a spolupracovníci Predávajúceho a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov.

Predávajúci sa vyslovene zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.

Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením a iným možným zneužitím.

Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje poskytol slobodne ako aj to, že bol včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, práve na blokáciu alebo likvidáciu osobných údajov a práve podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.

Žiadosť o nápravu / Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na adresu: info@brandonbays.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia:
Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27

oprávnená právnická osoba zapísaná v príslušnom zozname.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a sporov, ktorých hodnota je vyššia ako 20 EUR.

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušné ustanovenia právnych predpisov v platnom znení:
  • PRE KUPUJÚCICH – SPOTREBITEĽOV ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. t.j. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  • PRE KUPUJÚCICH – PODNIKATEĽOV ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. t.j. Obchodného zákonníka.
Predávajúci si vyhradzuje zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom zmena je účinná okamihom jej zverejnenia na stránkach.

V Bratislave dňa 23.6.2020